Bewonersraad Amstelveen

De Bewonersraad is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging.

Welkom

Bewonersraad Amstelveen

De Bewonersraad is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging.

Welkom

Bewonersraad Amstelveen

De Bewonersraad is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging.

Welkom

Welkom

De Bewonersraad is in 1998 bij opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De Bewonersraad is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging. De Bewonersraad is een vereniging van bewonerscommissies en individuele huurders van Eigen Haard in Amstelveen Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van huurders van Eigen Haard. Om de doelstelling van de vereniging vorm te kunnen geven is het van belang om te weten wat de mening van onze achterban (de leden) is. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u klikken op het menu Contact om uw vraag en/of opmerking bij ons terecht te laten komen. Nu ook op facebook via www.facebook.com/BewonersraadAmstelveen.

Nieuws

Workshop voor Bewonerscommissies

Op woensdag 14 juni wordt door Eigen Haard een workshop georganiseerd voor Bewonerscommissies uit Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer.
Het onderwerp is "Hoe informeer je de achterban" Locatie is buurtcentrum Alleman in Amstelveen.
Verdere informatie via uw Bewonerscommissie.
 

Prestatieafspraken

Op 3 november hebben de Gemeente Amstelveen, Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen een principeakkoord bereikt over de prestatieafspraken voor de komende jaren.
Voor 2017 en 2018 redelijk concreet en voor de jaren daarna zijn piketpalen geslagen.

Nieuwe woonwaarderingsstelsel is bekend.

De minister heeft een circulaire rondgestuurd, waarin het nieuwe woonwaarderingsstelsel is vastgelegd.
De WOZ-waarde bepaalt nu ook een aantal punten. Het "mooie" is dat de schaarstepunten verdwijnen. Maar ja of de huurder in de grote steden met een hoge WOZ-waarde er wat mee opschieten?
Ingangsdatum is 1 oktober 2015.
Via onderstaande link komt u direct bij de circulaire.
Woonwaardering 2015

20 november 2014

Op deze datum heeft u als lid van de Bewonersraad weer uitgebreid de gelegenheid om het bestuur de goede richting op te sturen.
We beginnen met een gesprek met de wethouder en daarna gaan we de rest van de agenda afwerken.

Brief Eigen Haard (vervolg)

Naar aanleiding van onze brief is er een indringend overleg geweest.
Waarin op tal van punten beterschap is beloofd. Tot nu merken we daar nog niet veel van en blijven we de zaak kritisch volgen.
Mocht er binnen afzienbare tijd geen verbetering optreden dan zullen we wederom een brief sturen, maar dan direct met een afschrift naar de RvC en de gemeente.

Brief naar Eigen Haard

In verband met de vele klachten over het functioneren van Eigen Haard is de Bewonersraad het gesprek aangegaan met de directie van Eigen Haard.
De fusie tussen Woongroep Holland en Eigen Haard heeft toch voor meer problemen, met name op computersysteemgebied, gezorgd dan aanvankelijk was verwacht.
Zodra er nieuws te melden is komen wij er hier op terug.

Bewonersraad op facebook

Vlak voor de kerst is onze facebookpagina de lucht in gegaan. Via dit medium proberen we om dichter bij de huurders te komen.
Wordt daarom fan van ons via facebook.
www.facebook.com/BewonersraadAmstelveen.

Bewonersraad en Eigen Haard stellen opzeggen Samenwerkingsovereenkomst uit tot 1 april 2013

Na overleg is besloten om de punten waar de Bewonersraad Amstelveen aan hecht in te brengen in de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Alert en Eigen Haard is besloten om de Samenwerkingsovereenkomst tussen Bewonersraad Amstelveen en oud Woongroep Holland voort te laten bestaan tot eind maart 2013.
Begin maart zal een tussenstand worden opgemaakt om te kijken hoe het staat met de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst van Alert en Eigen Haard.

Bewonersraad niet akkoord met eenzijdig opzeggen Samenwerkingsovereenkomst

Eind augustus kreeg de Bewonersraad een brief van Eigen Haard, waarin de Samenwerkingsovereenkomst, die in 2010 was afgesloten met Woongroep Holland, eenzijdig werd opgezegd. Dit was duidelijk in tegenspraak met de afspraken die gemaakt waren in het fusieconvenant.
Hierin was duidelijk afgesproken dat de Samenwerkingsovereenkomst eerst na onderling overleg zou kunnen worden beëindigd.
De Bewonersraad heeft dan ook samen met onze buren Onder Dak en Euro-parel bezwaar tegen het besluit aangetekend.
Met als resultaat dat binnenkort overleg wordt gevoerd over dit onderwerp.

Bewonersraad Amstelveen sluit overeenkomst met Stichting Alert

Eind mei heeft de Bewonersraad Amstelveen een aansluitingsovereenkomst gesloten met Stichting Huurdersfederatie Alert (de koepel van huurdersorganisaties die huurders van Eigen haard vertegenwoordigen).
In deze overeenkomst zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd, waaraan beide partijen in de komende tijd gaan werken om een grotere betrokkenheid van de huurdersorganisaties met de federatie te bewerkstelligen.
Alert doet feitelijk wat bij Woongroep Holland de Beleidsraad deed. De Beleidsraad was echter een samenwerkingsverband zonder wettelijke titel en bestond uit afgevaardigden van de drie huurdersorganisaties in Amtelveen en Uithoorn.
Names de Bewonersraad hebben twee bestuursleden zitting in het bestuur van Alert.

Bewonersraad Amstelveen en Huurdersraad St. Lodewijk zijn samengevoegd

Op 1 januari 2012 zijn de twee in Amstelveen werkzame huurdersorganisaties (Bewonersraad Woongroep Holland en Huurdersraad St. Lodewijk) samen verder gegaan onder naam Bewonersraad Amstelveen.
De drie bestuursleden zijn toegetreden tot het bestuur van de Bewonersraad Amstelveen.
Door de samenvoeging is er een sterke huurdersvertegenwoordiging richting Eigen Haard ontstaan en worden ca 10.000 huurders vertegenwoordigd.

De integratie van beide organisaties is soepel verlopen, zonder noemenswaardige strubbelingen.
Op dit moment worden besprekingen gevoerd met Alert (de koepelorganisatie van alle huurdersorganisaties in het werkgebied van Eigen Haard) over de aansluitngsovereenkomst tussen de Bewonersraad Amstelveen en Alert.
Door de aansluiting houden we ook vinger aan de pols bij het centrale beleid van Eigen Haard en hopen we een goede bijdrage te kunnen leveren aan adviserende rol van Alert.

Licht op groen voor samenvoeging Bewonersraad Woongroep Holland en Huurdersraad St. Lodewijk

Nadat op 17 november 2011 de leden van de bewonersraad Woongroep Holland hun fiat hadden gegeven aan de statutenwijzing, waarbij onder meer de naam van de vereniging gewijzigd werd in Bewonersraad Amstelveen, gaven ook de leden van de Huurdersraad St. Lodewijk op 1 december 2011 het groene licht voor opheffing van de Huurdersraad en samenvoeging bij de Bewonersraad Amstelveen.

Vereniging

Bij de oprichting van de Bewonersraad is er bewust gekozen voor de verenigingsvorm. In een vereniging hebben de leden het voor het zeggen. De bestuurders zijn in feite slechts de uitvoerders van hetgeen de leden willen. Als de leden niet tevreden zijn met hetgeen de bestuurders doen, dan kunnen zij het bestuur wegsturen. De leden zijn dus de baas.

Tweemaal per jaar, te weten in mei en in november, wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. In mei wordt er rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen verenigingsjaar. Dan worden dus de jaarstukken van de secretaris en de penningmeester, waaronder de accountantsverklaring, overlegd.
In november worden de begroting en de beleidsnota voor het dan komende jaar gepresenteerd.

Ook wordt tijdens die vergadering afscheid genomen van vertrekkende leden van het bestuur en worden eventuele nieuwe bestuursleden gekozen.
 

 

Een vereniging moet een postadres hebben en dat is vaak bij de secretaris thuis. Wij zijn zo gelukkig dat we een eigen kantoor hebben.
Ons adres is:
Van Heuven Goedhartlaan 789, 1181 LB in Amstelveen.
Telefoon: 020 6411814.
E-mail: info@bewonersraad-amstelveen.nl

Spreekuur:
Na telefonische afspraak.

Omdat we niet alle dagen op het kantoor aanwezig zijn, hebben we op de telefoon een antwoordapparaat aangesloten dat regelmatig wordt afgeluisterd. Regelmatig wordt de brievenbus geleegd en de post bekeken, zodat beantwoording niet te lang wordt uitgesteld.

Het verenigingskantoor is er voor alle leden. Dat wil zeggen dat iedere aangesloten commissie in het verenigingskantoor zijn vergaderingen kan beleggen. Die commissies kunnen ook gebruikmaken van de kopieermachine die in het verenigingskantoor aanwezig is. Voor het houden van zo'n commissievergadering of het gebruiken van de kopieermachine dient u even contact op te nemen met de heer Duursma, tel. 020-6472613.

Doelstelling

In de statuten staat de doelstelling heel formeel geregeld. In de praktijk betekent dit dat we op complexoverstijgend niveau de belangen behartigen van alle Amstelveense huurders van Eigen Haard. Waarom op complex-overstijgend niveau vraagt u zich misschien af.
Voordat de Bewonersraad werd opgericht bestonden er al bewoners- en flatcommissies. Die behartigden de belangen van de bewoners van hun complex. Als Bewonersraad wilden wij niet op hun stoel gaan zitten. Zij deden dat altijd goed en waarom zouden zij dat dan niet kunnen blijven doen.
Wat er niet gedaan werd, was het behartigen van complex-overstijgende belangen. Belangen dus die alle huurders, of huurders van meerdere complexen, betreffen.
Denk aan de jaarlijkse huurverhoging, de servicekosten in flats, het sociaal statuut of het opstellen van een mutatie- en ZAV-beleid. Die belangenbehartiging is door de Bewonersraad ter hand genomen.
De belangenbehartiging gaat ver. Wij willen voor de commissies een adviseur en/of een vraagbaak en wanneer nodig een klankbord zijn. Als, om welke reden dan ook, een commissie meent niet langer met de verhuurder te kunnen praten omdat de verhoudingen ernstig zijn verstoord, dan kan de Bewonersraad als bemiddelaar optreden.

Leden

In tegenstelling tot een stichting kent een vereniging wel leden. De leden vormen de vereniging. Wie kunnen er nu lid zijn? Volgens lid 2 van artikel 4 van de Statuten zijn leden de,

 1. door de verhuurder als zodanig erkende vertegenwoordigingen van de bij de doelstelling genoemde huurders;
 2. iedere huurder die een woning huurt van Eigen Haard; (waarbij wij ons speciaal richten op huurders van Eigen Haard in de gemeente Amstelveen)
 3. voor zover die vertegenwoordiging of huurder zich schriftelijk als lid bij de Bewonersraad Amstelveen hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.

Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Dat betekent in gewoon Nederlands dat iedere individuele huurder, bewoners-, flat- of huurders- commissie, voor zover het om huurwoningen van Eigen Haard in Amstelveen gaat, lid kan worden van de Bewonersraad. Een bewoners-, flat of huurderscommissie moet echter wel door Eigen Haard als vertegenwoordiger van een complex woningen zijn erkend. Als zo'n erkenning bestaat kan zo'n commissie zich schriftelijk als lid aanmelden. Het lidmaatschap is tot nu toe gratis.
Aanmelden kan middels het Registratieformulier.

Activiteiten

Het bestuur van de bewonersraad zit niet stil.

 1. Iedere drie maanden vindt er op lokaal niveau beleidsoverleg plaats met het Hoofd Woonservice van Eigen Haard in Amstelveen. Dat is overleg over zaken die alleen Amstelveense huurders betreffen.
 2. Daarnaast verspreiden wij iedere drie maanden onder de aangesloten leden een nieuwsbrief waarin allerlei wetenswaardigheden, die van belang kunnen zijn, worden vermeld.
 3. Ook organiseren wij cursussen voor leden over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Stuur ons een e-mail met uw cursusbehoefte.
 4. Verder blijven wij ons op de hoogte stellen van eventuele veranderingen in de wetgeving, voor zover dat tenminste voor de huurders van belang is of kan zijn. Dergelijke veranderingen zullen wij dan op de nieuwspagina plaatsen.
 5. Het bemiddelen tussen de leden en  Eigen Haard  zien wij ook als een taak voor de Bewonersraad.
 6. Opzetten van ledenpanels Stuur ons een e-mail als u daaraan wilt deelnemen

Visie 2017 tot 2019

De wereld om ons heen verandert in ras tempo en de doorstroming op de huizenmarkt blijft nog wel wat stroperig.
Invloeden daarop van buitenaf:

 1. kabinetsbeleid
 2. wetgeving (Europees en nationaal)
 3. prestatieafspraken
 4. regionale woonvisie
 5. afspraken tussen Woonbond / Aedes / Ministerie (huursombenadering)

Ook op lokaal niveau zal er in de huizenmarkt (en met name in de huurmarkt) de nodige inspanning geleverd moeten worden om een gezond huurdersklimaat te behouden.

Doelgroepen van de Bewonersraad Amstelveen:
Nadat Brussel heeft aangegeven dat sociale huurwoningen alleen nog mogen worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen van € 34.678,= zijn er een drietal huurdersgroepen te onderscheiden.

 1. Huurders met een inkomen onder de sociale huurgrens van € 34.678,= hebben recht op een huurwoning met een max huurprijs van € 710,=
 2. Huurders met een inkomen ≥ € 34.678,= maar ≤ € 50.000,= Deze huurders zouden in aanmerking komen voor woningen met een middeldure huur (€ 712,= / € 850,= met een max van € 1000,=)
 3. Huurders met een inkomen ≥ € 50.000, die in de vrije sector moeten huren.

De Bewonersraad Amstelveen richt zich vooral op de huurders in het sociale en het middensegment.

Stakeholders:

Omdat we niet alleen op de wereld zijn zullen we een goede relatie moeten opbouwen met onze stakeholders.
Op lokaal niveau onderkennen we de volgende stakeholders:

 1. De leden van onze vereniging (Bewonerscommissies en individuele leden)
 2. Eigen Haard (Manager Woonservice)
 3. Gemeente Amstelveen
 4. (toekomstige) Verenigingen van Eigenaars, waarin Eigen Haard participeert

Verder zijn de volgende stakeholders op centraal niveau van belang:

 1. Stichting Alert
 2. Eigen Haard centrale directie (met name directeur wonen)
 3. Overige huurdersorganisaties binnen het werkgebied van Eigen Haard
 4. Amsterdams Steunpunt Wonen
 5. Woonbond

Aandachtsgebieden

Op dit moment onderscheiden we 3 aandachtsgebieden, met daaronder de nu voorgenomen activiteiten:

a. Bewonerscommissies

 1. BC’s raadplegen bij adviesaanvragen/lokale kwesties d.m.v. internet/e-mail, is nu mogelijk en wordt verder uitgerold.
 2. Via een enquête willen we een daarvoor in aanmerking komend onderwerp verder uitdiepen, waarbij de uitkomsten van de enquête leidraad zullen zijn voor de stellingname en inzet van de bewonersraad.
 3. Bij renovatieprojecten in kader van de prestatieafspraken, willen we de Bewonerscommissies ondersteunen en bijstaan indien nodig.

b. Eigen Haard

Bewaken van de nakoming van:

 1. toezeggingen: t.a.v. matiging huurverhoging/liberalisatie/verkoop
 2. afspraken prestatieafspraken 2016 / 2017
 3. Ondernemingsstrategie Eigen Haard
 4. Huursom benadering via Alert

c. Alert

In 2017 zal de Bewonersraad ook weer goed vertegenwoordigd zijn in Huurdersfederatie Alert.
In het Algemeen Bestuur zitten Hennie van Rijn en Henk Duursma als vertegenwoordigers. Zij zitten echter ook in het Dagelijks Bestuur, Hennie als voorzitter en Henk als penningmeester.
In 2017 zal Alert verder gaan met het intensiveren van de betrokkenheid bij de beleidsvorming van Eigen Haard.
Voor de huurverhoging 2017 gebeurt dit al doordat vroegtijdig, in december 2016, overleg is over de wensen van de huurdersverenigingen en de mogelijkheden die Eigen Haard ziet.
Een werkgroep Financiën, waar Henk aan deelneemt, verdiept zich in de financiële ruimte van Eigen Haard voor nieuwbouw, het verbeteren van de woningen en eventueel matigen van de huurverhoging.
Een complexe materie, waarin zij worden getraind door de Woonbond. Een ander aspect is de organisatie van de aangesloten huurdersverenigingen en de betrokkenheid van hun achterban.
Er zijn lokaal grote verschillen in de omvang van het bestuur van de lokale verenigingen en het contact dat zij met hun achterban hebben.

Amstelveen heeft een hoge organisatie graad in bewonerscommissies, die aangesloten zijn bij de Bewonersraad en die naar de algemene leden vergaderingen komen.
Ook heeft een groot aantal individuele huurders aangegeven de Nieuwsbrief digitaal te willen ontvangen en zo op de hoogte te blijven.
Die betrokkenheid is er echter niet overal binnen de regio.
Het voornemen van bestuur Alert is om in 2017 door een externe adviseur te laten onderzoeken wat de beste manier van organiseren is en hoe de achterban in de verschillende gemeentes kan worden betrokken bij beleidsvoornemens van Eigen Haard.
Ook moet worden bekeken of de werkdruk voor de bestuursleden van Alert kan worden vermindert.

Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving en doordat huurdersverenigingen steeds meer bij beleid worden betrokken wordt er veel kennis en inzet van bestuursleden gevraagd.
Voor een aantal bestuursleden wordt dit teveel.

Landelijk beleid:

De gevolgen van zowel de nieuwe woningwet als het nieuwe woonwaarderingsstelsel.
Hier zullen de komende tijd zeker veel vragen over worden gesteld. (bijv. hoe kom ik aan de WOZ-beschikking van mijn woning).

Onbekend is nog wat dit voor de huurverhoging van 2017 betekent.

Bestuur

     

H.J. Duursma


Mw. H van Rijn


W.T. v.d. Heuvel


Voorzitter Secretaris Penningmeester

 

 

 

         

N. Leeseman

N.G. van Kooten

S. v.d. Marck

H. v.d. Vuurst

E.T. de Jong

Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Copyright © 2017 by PDL-Webdesign Alle rechten voorbehouden -